วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นามสกุล : เด็กหญิง สุดารัตน์ องค์สอาด
ชื่อเล่น ส้ม
เกิดวันที่ 10 ธันวาคม พ.. 2540
ที่อยู่ 2/2 .6 .เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120
ชอบสี ชมพู
อาหารที่ชอบ ข้าวผัด
กิจกรรมยามว่าง เล่น Face book อ่านหนังสือ
เพลงที่ชอบ ชอบเป็นของเธอ Girly Berry
กีฬาที่ชอบ แบตมินตัน, ปิงปอง
เสนอ อาจารย์ พิทักษ์ คำแคว่น

 
หลักเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ
1.               แต่งกายถูกระเบบียบของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอจนถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้   10  คะแนน
2.               ,มีกริยา มารยาทเรียบ งดงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจนได้รับการชื่นชม  10 คะแนน
3.               ได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน/งานด้านวิชาการและกีฬา
3.1                                 ระดับโรงเรียน 10 คะแนน
3.2                                 ระดับเขตุพื้นที่/จังหวัด 15 คะแนน
3.3                                 ระดับประเทศ 20 คะแนน
4.               เก็บเงิน สิ่งของมีค่าของผู้อื่นได้ แล้วส่งคืน
 มูลค่าไม่เกิน50 บาท 2           คะแนน
             มูลค่าไม่เกิน100 บาท 3         คะแนน
             มูลค่าไม่เกิน300 บาท 5            คะแนน
      มูลค่าไม่เกิน500 บาท 10        คะแนน
       มูลค่าไม่เกิน1000 บาท 15       คะแนน
5.               หารายได้พิเศษช่วยเหรือครอบครัวจนถือเป็นตัวอย่างได้
10 คะแนน
เป็นหัวหน้าห้อง และ ปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอ โดยไม่บกพร่อง 20 คะแนน
เป็นคณะกรรมการนักเรียน(ประธาน/รองประธาน/กรรม) 20 คะแนน
6.               ช่วยเหลืองานด้านการปกครองนักเรียน เช่น ลูกเสือ-เนตรนารีจราจร นักศึกษาวิชาทหารจราจร 10 คะแนน
7.               มีความขยันหมั่นเพียรทางการเรียนและกิจกรรม จนได้รับการยกย่อง
10 คะแนน

Click here to add cool Smileys to this website for FREE!